Account Receivable Officer

NOVOTEL DANANG PREMIER HAN RIVER
Đà Nẵng
Update 20/02/2019. Hạn nộp 3 tháng trước

Mô Tả Công Việc

• Process all Credit Applications, ensuring that the clients are notified promptly and professionally.
Tiến hành xử lý tất cả đơn xin mua chịu của khách hàng, đảm bảo rằng khách hàng được thông báo một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
• In the AR module, set up AR accounts for newly approved credits and ensure creditors' details are correct at all times.
Mở tài khoản chi tiết AR cho các khách hàng đã được duyệt mua chịu trên hệ thống, đảm bảo các chi tiết về credit được cập nhật đúng tại mọi thời điểm
• Ensure that all Trade Debtors' invoices are accurate; all services invoiced supported by a valid guarantee of payment and the room rates correct.
Đảm bảo rằng tất cả các hóa đơn của khách đều chính xác, tất cả dịch vụ lập hóa đơn đều được kèm theo đảm bảo về thanh toán có giá trị và giá phòng là chính xác
• Responsible for the timely transfer of the invoices to the city ledger and prompt mailing (or emailing) of invoices to the debtors.
Bảo đảm chuyển công nợ kịp thời vào đúng chính xác tài khoản của mỗi khách hàng và nhanh chóng gửi hóa đơn cho khách
• Process all cheques and payments received accurately and on a daily basis.
Nhập các khoản thanh toán bằng séc và chuyển khoản hàng ngày một cách chính xác
• Complete a daily summary of all adjustments related to the City Ledger; ensure that it is distributed as necessary and reconciled with a PMS generated report at end of shift.
Hoàn thành báo cáo tóm tắt hàng ngày về tất cả các điều chỉnh trong City Ledger, bảo đảm cân đối với báo cáo in ra tư hệ thống PMS và nộp báo cáo cho đúng người
• Ensure that all debtors trading beyond their normal terms are followed up regularly and that the Credit Manager is notified of any accounts that are continually in this situation.
Đảm bảo rằng tất cả các khoản nợ của khách hàng vượt hơn số được cho nợ sẽ được theo dõi thường xuyên và Credit Manager được thông báo về các tài khoản này
• Accurately process all Monthly Statements, ensuring that they are mailed promptly.
Lập chính xác các bảng đối chiếu công nợ khách hàng, đảm bảo là gửi đi đúng địa chỉ • Diploma in Accounting or related field
• One year experience in accounting
• Be able to read and write English
• Careful in working Kế toán Nhà hàng/Khách sạn Receivable Accountant Novotel Danang Premier Han River Đà Nẵng

NOVOTEL DANANG PREMIER HAN RIVER

Cùng Công Ty