GIÁM ĐỐC DỰ ÁN (PD)

NEM FURNITURE CO.,LTD
Hồ Chí Minh
Update 10/10/2019. Hạn nộp 3 tháng trước

Mô Tả Công Việc

  1. Công tác quản lý chung dự án/ General project management

- Xác định phạm vi, lập kế hoạch sơ bộ, chủ trì họp kick-off, team, dự án/ Defining scope, making preliminary plans, charing kick-off, internal, project meetings.

- Đánh giá năng lực thực hiện dự án, hướng dẫn và kiểm tra kế hoạch thực hiện dự án do PM/SM đệ trình/ Assessing the project implementation capacity, guiding and checking the project implementation plan submitted by PM/ SM.

- Duyệt kế hoạch thực hiện dự án, các nội quy, chính sách áp dụng cho dự án/ Approving the project implementation plan, rules and policies applied to the project.

- Hướng dẫn PM/ SM tổ chức triển khai thực hiện dự án/ Guiding PM/ SM to organize the project implementation

- Kiểm soát sự thay đổi/ Managing changes.

- Trực tiếp/gián tiếp làm việc, đàm phán với khách hàng về tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí phát sinh của dự án, đốc thúc thanh toán đúng hạn/ Directly or undirectly working and negotiating with customers about schedule, quality, quantity, variation cost of the projects and pushing up the payments to be on time.

Tổng kết công việc thực hiện sau dự án, tổ chức họp rút kinh nghiệm ho các dự án sau/ Summing up works implemented after finishing projects, chairing meetings to learn from experience for future projects.

2. Công tác quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường/ Schedule management for site works

- Kiểm tra và duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết do PM/SM đệ trình/ Checking and approving detail schedules submitted by PM/ SM.

- Tiếp nhận báo cáo tiến độ thực hiện hằng ngày từ PM/SM, đánh giá tiến độ thực hiện của các bên liên quan và điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi so với kế hoạch đề ra/ Receiving daily schedule reports from PM/SM, evaluating implement schedules of related parties and adjusting promptly if any changes compare to the proposed plan.

- Trực tiếp tham gia họp tiến độ thực hiện dự án tại công trường khi cần/ Directly joining schedule meetings at the construction site if it’s necessary.

- Báo cáo tuần thực hiện từng dự án cho Ban Tổng Giám Đốc/ Submitting weekly report with details of each project for BOD.

Báo cáo tháng/quý/năm cho Ban TGĐ/ Submitting monthly, Quarterly and yearly reports for BOD.

3. Công tác quản lý chất lượng / Quality management

- Kiểm tra và duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng thực hiện dự án do PM/ SM trình. Cùng với ban điều hành dự án kiểm tra các hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, tiếp nhận từ bên A để đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho dự án/ Checking and approving quality plans submitted by PM/SM. Checking with Project management Board design documents, drawings. Receiving from Party A information to give sugggestion for the projects.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng, hướng dẫn điều chỉnh việc thực hiện dự án định kỳ, bất thường tại công trường/ Checking, evaluating quality, guiding adjustment for the project implement periodically or unexpectedly at the construction site.

Ký duyệt hồ sơ chất lượng dự án trước khi trình bên A/ Signing for approval the quality documents of the projects before submitting party A.

4. Công tác quản lý an toàn/ Safety management

- Cùng với bộ phận an toàn xem xét và kiểm tra tất cả các biện pháp an toàn áp dụng cho công trường/ With the safety team considering and checking all safety methods applied for the construction sites.

Chỉ đạo ban điều hành dự án thực hiện nghiêm túc công tác an toàn công trường/ Requesting the site management Board to implement seriously the safety work at the construction site.

5. Công tác quản lý rủi ro/ Risk management

- Hướng dẫn và trực tiếp cùng với ban điều hành lập kế hoạch quản lý rủi ro/ Guiding and with the site management board making the risk management plan.

- Ước đoán các rủi ro có thể xảy ra tại hiện trường, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro để phòng ngừa/ Predicting risks at the construction sites, analyzing, assessing risks and infulence level of these risks to have Prevention plan.

Kiểm soát việc thực hiện quản lý rủi ro của ban điều hành dự án/ Checking the implementation of risk management of the site management board.

6. Công tác quản lý chi phí/ Cost management

- Hoạch định dự trù ngân sách và các nguồn lực cần thiết cho dự án (cashflow) trước khi thực hiện dự án/ Planing cash flow and needed sources for the project before starting the projects.

- Duyệt hạn mức chi phí và kiểm soát việc thực hiện chi phí của ban điều hành dự án/ Approving cost limitation and sources need for the project.

- Trực tiếp hoặc cùng với nhân viên cung ứng đàm phán các hợp đồng thuê mua cho dự án/ Directly dealing or with PC staff dealing contracts for project

- Theo dõi các mốc hoàn thành của dự án, đốc thúc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán của dự án với các bên liên quan/ Tracking finishing timeline of the project. Pushing inspection works, claim, final account of the project with related parties.

- Phê duyệt giá trị hoàn thành thanh toán của dự án/ Approving complete payment amount of the project

Quyết định toàn bộ các chi phí liên quan đến dự án nằm trong cash flow/ Deciding all costs related to the project which mentioned in cash flow before.

7. Công tác quản lý nhân sự dự án / Manpower management

- Phê duyệt kế hoạch nhân dự cho dự án/ Approving manpower plan for the projects

- Kiểm tra, giám sát tổng thể việc phân chia công việc và quản lý nhân sự dự án của PM/SM/ Checking, overall supervising the work division and manpower management of PM/SM

- Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo các PM/SM tiềm năng cho công ty/ Guiding, training potential PM/SM for company

Đánh giá chất lượng nhân sự thực hiện dự án, báo cáo bộ phận nhân sự công ty và Ban Tổng Giám Đốc/ Evaluating quality of implement manpower of the projects, then reporting HR and BOD.

8. Đại diện cao nhất của công ty tại dự án / Highest Representative of the company at the project

- Nhận diện các bên liên quan tại dự án, lập và thực hiện các biện pháp để quản lý các bên liên quan/ Identifying related parties at the projects, making plan and implementing method to manage them.

- Là người đại diện phát ngôn của công ty tại dự án với các bên liên quan như Tư vấn giám sát Chủ đầu tư, các đội thi công, thầu phụ/ Being the one who speaks up for the company at the projects with related parties such as Consultant of the Investor, construction teams, subcontractors.

9. Công tác đào tạo nhân viên thi công / Training work

Tổ chức định kỳ hằng tháng hoặc khi có nhân viên mới vào/ Training monthly or when having new staffs.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng công trình, địa kỹ thuật/ Have Bachelor's degree or higher specialized in Civil Engineering, Geotechnical Engineering.

Có kiến thức  về ngành xây dựng, nội thất, đồ gỗ/ Having knowledge of the construction, interior and wooden furniture field;

Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty/ Reading and understanding clearly the specifications related to the company’s products and services;

Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng/ Understanding clearly standards and existing regulations in the construction field of the Government.

Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch/ Plan making and plan implementing skill;

Kỹ năng đàm phán với Nhà cung cấp, Thầu phụ, Khách hàng, Đối tác. Giải quyết các vấn đề và đưa ra quyết định/ Problem solving skill and decision making Skill (Negotiate with Suppliers, Sub-contractors, Customers, Partners);

Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint), phần mềm AutoCAD và các phần mềm hỗ trợ khác/ Office Computer Skills (word, excel, powerpoint), AutoCAD software and other supporting softwares;

Kỹ năng lãnh đạo/ Leadership skill;

Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh/ Communicating fluently in English.

Kỹ năng giao tiếp tốt/ Good communication Skill.

Trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt/ Honesty, Good professional ethics;

Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: xuất sắc/ Analysis, synthesis, planning: being excellent;

Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: giỏi/ Convincing, negotiating, influencing: being good;

Tạo và duy trì các mối quan hệ: giỏi/ Creating and maintaining relationships: being good;

Giám sát: giỏi/ Supervising: being good;

Ra quyết định: nhanh, chính xác/ Making decision: being fast, accurate;

Chịu khó, có thể đi công tác tỉnh và nước ngoài/ Being long-suffering, being able to go on business trips to other provinces and other contries;

Thận trọng, điềm tĩnh trong giải quyết công việc/ Being cautious, calm in solving work;

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc/ Being energetic, enthusiastic, having sense of responsible and being able to suffer under high pressure.

Ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ At least 10 years of experience in the equivalent position.

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn chuyên về trang trí nội thất, hoàn thiện các dự án Resort, khách sạn, nhà hàng, ... cao cấp từ 4* (sao) trở lên/ Experienced in the big companies specializing in interior decoration, finishing projects of Resort, hotel, restaurant, ... from 4 * (star) level up

NEM FURNITURE CO.,LTD

Cùng Công Ty