Giám đốc điều hành nha khoa

Công Ty Cổ Phần VHRS
Hà Nội
Update 29/07/2019. Hạn nộp 6 tháng trước

Mô Tả Công Việc

1. Phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty

1.1. Xây dựng và triển khai đề án phát triển kinh doanh, chiến lược phát triển của theo định hướng, chiến lược của Ban TGĐ;

1.2. Đề xuất, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm, trung hạn, dài hạn;

1.3 Xây dựng và phát triển sản phẩm; Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm kênh bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm.

2. Xây dựng bộ máy hoạt động của khối

2.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban, bộ phận;

2.2. Hoạch định chính sách nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp;

2.3 Tổ chức Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

3. Quản trị nội bộ

3.1. Xây dựng hệ thống quy trình, quy định để kiểm soát hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định chung của Tập đoàn và pháp luật;

3.2. Xây dựng văn hóa Công ty phù hợp với văn hóa chung của Tập đoàn;

3.3. Kiểm soát tốt hoạt động tài chính - kế toán và các hoạt động khác của Công ty;

3.4 Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định chung của Tập đoàn.

4. Thực hiện chế độ báo cáo & tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất

4.1 Lập kế hoạch làm việc tháng

4.2 Báo cáo kết quả làm việc hàng tháng

4.3 Báo cáo kết quả làm việc hàng quý

4.4 Tham gia họp định kỳ

5. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu

5.1 Phối hợp các bộ phận khác

5.2 Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

-         Có kinh nghiệm làm Điều hành kinh doanh, kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ, làm đẹp

-         Có khả năng hoạch định và tổ chức công việc. 

-         Đo lường và giám sát được chất lượng dịch vụ

-         Quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường

-         Có khả năng đào tạo, huấn luyện và động viên cấp dưới. 

-         Có khả năng thiết kế và cải tiến sản phẩm. 

Trình độ tin học: Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng phục vụ cho công việc

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Công Ty Cổ Phần VHRS

Cùng Công Ty