Phó Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ
Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
Update 26/12/2019. Hạn nộp 17 ngày trước

Mô Tả Công Việc

* CHỨC NĂNG CHÍNH
- Thay mặt Tổng Giám đốc tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh các chi nhánh, đơn vị thành viên thuộc khu vực phía Nam (gọi tắt là Đơn vị), nhằm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng/quý/năm tại các Đơn vị.
* TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Công tác tham mưu
- Tham mưu trong việc định hướng chủ trương, chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị trung và dài hạn;
- Tham mưu trong việc đầu tư dự án, sử dụng nguồn vốn, phê duyệt kế hoạch tài chính cho các đơn vị.
- Tham mưu trong việc xây dựng các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm/quý/tháng;
- Tham mưu và đề xuất cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên nhân sự phù hợp với chiến lược, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị;
- Tham mưu và đề xuất xây dựng, bổ sung sửa đổi, … các văn bản định chế tại Đơn vị.
2. Điều hành chung các hoạt động SXKD theo nội dung được phân quyền
- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ cấu tổ chức, các quy chế, quy trình, quy định, chính sách nhân sự, chính sách bán hàng và các chính sách liên quan tại các Đơn vị;
- Phê duyệt kế hoạch làm việc tháng/quý/năm của các Đơn vị sau khi đã có ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc;
- Trực tiếp tiếp nhận các chỉ đạo từ Tổng Giám đốc, tổ chức triển khai tại các Đơn vị và báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện;
- Đôn đốc, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại các Đơn vị;
- Trực tiếp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng/quý/năm và báo cáo Tổng Giám đốc theo quy định;
- Trực tiếp tham gia tuyển dụng các vị trí từ cấp Trưởng phòng tại các đơn vị trở lên và tham gia vào quyết định tiếp nhận/từ chối nhân sự;
- Tham gia đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPI) hàng tháng và trực tiếp đánh giá KPI đối với các chức danh Giám đốc, Phó GĐ, KTT các đơn vị;
- Hỗ trợ Giám đốc các Đơn vị tìm kiếm, gặp gỡ đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, thương thảo Hợp đồng nhằm đạt chỉ tiêu tháng/quý/năm hoặc xử lý các vấn đề phát sinh nếu có;
- Hỗ trợ Giám đốc các Đơn vị trong công tác điều hành hàng ngày nếu có.
3. Công tác khác
- Thực hiện các công tác theo nội dung ủy quyền và phân công trực tiếp từ Tổng Giám đốc. - Tối thiểu 5 năm trở lên làm việc ở vị trí quản lý Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc chức danh tương đương ở các Tập đoàn/ Công ty lớn.
- Kiến thức chuyên ngành ANTT, dịch vụ bảo vệ (ưu tiên)
- Có kiến thức và hiểu biết sâu sản phẩm, dịch vụ, thị trường ngành hàng trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty
- Có kiến thức và hiểu biết chung về luật doanh nghiệp, luật thuế, luật lao động, quản trị nguồn nhân lực, , v.v.
- Có tư duy chiến lược và xây dựng chiến lược
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo;
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục, kỹ năng đàm phán,
- Kỹ năng lập kế hoạch
- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.)
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành tốt nội quy, quy định công ty.
- Lịch sự hòa nhã, gây dựng được niềm tin với mọi người. Cấp quản lý điều hành Bán hàng Hoạch định/Dự án Quản Lí Điều Hành Quản Lý Nhân Sự Quản Lý Dự Án An Ninh Thông Tin Công Ty CP Tập Đoàn Đông Thiên Phú Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ

Cùng Công Ty