Chuyên Viên Tài Chính/ Kế Toán Quản Trị

BIM Group
Hà Nội
Update 21/01/2020. Hạn nộp 7 tháng trước

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ trưởng phòng trong việc thực hiện các công việc định kỳ và không định kỳ theo nhu cầu của Tập đoàn gồm dự báo, theo dõi, thống kê, phân tích số liệu hoạt động kinh doanh của các Công ty và hợp nhất Tập đoàn nhằm cung cấp thông tin quản trị kịp thời và hiệu quả:
- Lập kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền
- Tổ chức lập và kiểm soát ngân sách
- Hệ thống báo cáo quản trị
- Phân tích tài chính
So sánh – đánh giá số liệu thực tế với số liệu kế hoạch đã lập. Thực hiện cải tiến chất lượng dự báo liên tục.
NHIỆM VỤ CHI TIẾT
1. Tổng hợp và thẩm định kế hoạch tài chính:
• Thực hiện triển khai hệ thống dự báo kết quả kinh doanh và dự báo dòng tiền của Tập đoàn đến các bộ phận của tập đoàn và các công ty.
• Theo dõi, kiểm soát việc gửi kế hoạch tài chính của các cơ sở. Thực hiện tập hợp, thẩm định Kế hoạch tài chính từ các bộ phận và tập đoàn để tổng hợp số liệu Kế hoạch tài chính hợp nhất.
2. Tổng hợp và Phân tích báo cáo quản trị:
• Thực hiện phối hợp với các KTT từng nhóm công ty để triển khai việc, bổ sung hệ thống báo cáo kế toán quản trị.
• Thực hiện đôn đốc, và đánh giá báo cáo quản trị các công ty theo các chỉ số hoạt động trọng yếu. Tập hợp dữ liệu quản trị theo ngành.
3. Tham gia triển khai lập và kiểm soát ngân sách hoạt động theo chức năng của bộ phận.
4. Tổng hợp và kiểm soát chi phí xây dựng dự án so với dự toán.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế
- Có kiến thức làm việc về kế toán tài chính, phân tích tài chính; có kinh nghiệm làm việc về kế toán quản trị và báo cáo quản trị doanh nghiệp.
- Có kỹ năng tổ chức dữ liệu có tính hệ thống.
- Ưu tiên nam giới hoặc ứng viên đã làm kiểm toán, định giá.