Front-End Developer

MyKaki
Hồ Chí Minh
Update 15/10/2019. Hạn nộp 7 tháng trước

Mô Tả Công Việc

What You’re In Charge?

Code Languages (that you might be utilizing)
HTML, CSS, JS, Django, Python, GCP, Selenium, PostgreSQL, AngularJS

Responsibilities

As Frontend Developer, a core member for our product, you will advance our mission to bring logistics to millions of people by developing easy-to-use and innovated platform for all sellers, buyers and even you.

 • Development of Logistics Platform, an automated solution for international logistics systems
 • Designing, building and deployment of new large-scale features in regions like Singapore and Guangzhou
 • Research of new technological solutions for software development
 • Standardization of the IT process (with product development tools)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Là Frontend Developer, một thành viên cốt lõi cho sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ thúc đẩy sứ mệnh mang logistics đến với cho hàng triệu người bằng cách phát triển nền tảng web dễ sử dụng và đầy sáng tạo cho tất cả những người bán, người mua và thậm chí là chính bạn.

 • Phát triển nền tảng logistics, giải pháp tự động cho các hệ thống logistics quốc tế
 • Thiết kế, xây dựng và triển khai các tính năng mới quy mô lớn ở các khu vực như Singapore và Quảng Châu
 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới để phát triển phần mềm
 • Chuẩn hóa quy trình CNTT (với các công cụ phát triển sản phẩm)

What We’re Searching?

 • Minimum 1 year experience in front end development with any frameworks
 • Knowledge of Javascript, CSS, HTML,  is mandatory
 • Knowledge of Angular JS or Angular2+ (highly beneficial)
 • Understanding of front-end design patterns/concepts, web services and best practices
 • Familiar with Git & JIRA

Preferred Skills

 • Able to understand technical document in English
 • Have experience working with Django
 • Knowledge of logistics (highly beneficial)
 • Passionate about quality and the design of the code, productivity of the work and maintainability of the end result
 • Able to communicate your ideas & knowledge well & clearly to team mates
 • Self-organized, able to deliver quality documentation and code reviews
 • Eager to learn new things & able to work under high-pressure

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong phát triển front end với bất kỳ framework nào
 • Kiến thức về Javascript, CSS, HTML, là bắt buộc
 • Kiến thức về AngularJS (rất có lợi)
 • Hiểu biết về các mẫu / khái niệm thiết kế mặt trước, dịch vụ web và thực tiễn tốt nhất
 • Quen thuộc với Git & JIRA

Kỹ năng được ưu tiên

 • Có thể hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm làm việc với Django
 • Kiến thức về AngularJS hoặc Angular 2+(rất có lợi)​
 • Đam mê về chất lượng và thiết kế code, năng suất của công việc và khả năng duy trì kết quả cuối cùng
 • Có khả năng truyền đạt ý tưởng và kiến thức của bạn tốt và rõ ràng cho các đồng nghiệp
 • Tự tổ chức, có thể cung cấp tài liệu chất lượng và review code
 • Đam mê học hỏi những điều mới và có thể làm việc dưới áp lực cao

Cùng Công Ty